ჩვენს შესახებ

შპს „NTS“ დაარსდა 2011 წელს. ჩვენი წარმატების საწინდარი განვითარებაზე ორიენტირებული გუნდია, რომელსაც შესწევს კლიენტთან ეფექტური კომუნიკაციის უნარი, გაიაზროს მისი მოთხოვნა და საჭიროება, განჭვრიტოს და შეაფასოს რისკები, ჯეროვანი გამოცდილების საფუძველზე ეფექტურად დაგეგმოს და შეასრულოს სამუშაოები.

 კომპანიის მენეჯმენტი და გუნდი  აქტიურად ღებულობს მონაწილეობას საერთაშორისო გამოფენებში და იღრმავებს ცოდნებს ახალ ტექნოლოგიების საკითხებში. მიღებული ცოდნა კი იძლევა საშუალებას გადაწყდეს რთული, არასტანდარტული და კომპლექსური ამოცანები. სამუშაო პროცესის დაგეგმვისას უდიდესი ყურადღება ეთმობა უსაფრთხოებასა და შესასრულებელი სამუშაოს ხარისხის უზრუნველყოფას. პროექტის განხორციელების შემდგომ, ხანგრძლივი პერიოდით არ ვწყვეტთ ურთიერთობას კლიენტებთან და ვაძლევთ რჩევებს ექსპლუატაციის სპეციფიკაციის საკითხებზე. კომპანია ფლობს ყველა იმ საჭირო აპარატურას, რაც აუცილებელია სამუშაოების წარმართვისთვის და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლისთვის

ჩვენი კომპანიის საქმიანობა მოიცავს:

  • შენობის სრულ ავტომატიზაციას – BMS (Building Management System);
  • შიდა და გარე ელექტროობით უზრუნველყოფას;
  • უსაფრთხოების სისტემების დამონტაჟებას;
  • ლოკალური ქსელის მოწყობას სადენით და უსადენო კავშირით;
  • გახმოვანების სისტემბით უზრუნველყოფასა და პროექციას;
  • სატელეფონო სადგურის მოწყობას;
  • ავტომატური ხანძარქრობის სისტემების დამონტაჟებას;
  • სასტუმრო ნომრების მართვას;
  • ელექტრო ენერგის ხარჯვის აღრიცხვასა და მართვას;
  • პროგრამულ უზრუნველყოფას.